• Víc než jen finanční poradenství...
 • Investice
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • Pojištění...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • Zaměstnanecké benefity...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • hypotéky...
 • Víc než jen finanční poradenství...
 • Projekty...
 • ROYALTY consulting
  • Nezávislé finanční poradenství pro fyzické i právnické osoby. Poskytneme Vám individuální přístup a zajistíme výběr těch nejvhodnějších finančních a pojistných produktů tak, aby ...
 • ROYALTY broker pool
  • Špičkový zprostředkovatelský servis, kvalitní portfolio produktů, nadstandardní a neměnné podmínky spolupráce i veškerá potřebná související podpora a servis (IT, metodika, ...
 • ROYALTY benefits
  • Zaměstnanecké výhody neboli benefity patří k rozšířeným, efektivním nástrojům, které pomáhají zvýšit motivaci a loajalitu zaměstnanců a zároveň přináší nesporné zákonné ...
 • ROYALTY projects
  • Speciálně zaměřené projekty určené především pro manažery a obchodní společnosti. Chcete maximálně zefektivnit své manažerské aktivity, nebo hledáte časově omezenou pomoc ...

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD
Společnosti ROYALTY Consulting CZ s.r.o., Salavcova 714, 533 51 Pardubice, IČO: 288 18 491, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29239 (dále jen Společnost).

Tento reklamační řád upravuje postupy podání stížností či podnětů (dále jen reklamace) ze strany klienta a postup při jejich řešení.

1.PODÁNÍ REKLAMACE

Klient může reklamaci podat několika způsoby a to:
a) Písemnou formou na adresu Společnosti uvedenou v záhlaví tohoto dokumentu
b) Telefonicky na číslo 734 289 250
c) Elektronickou cestou na adresu reklamace@royalty.cz
d) Prostřednictvím spolupracovníka Společnosti
e) Prostřednictvím smluvního partnera Společnosti

Pokud je reklamace podaná jinou formou než uvedenou v bodech a) a e), je klient povinen zaslat reklamaci písemnou formou na adresu Společnosti a to do 5ti pracovních dnů od podání reklamace.

Reklamace musí obsahovat:
a) Jméno, příjmení klienta a platnou adresu, na kterou bude zaslán výsledek šetření reklamace. V případě, že jde o právnickou osobu, uvádí se obchodní firma, název, adresa jejího sídla, kontaktní osoba
b) Popis případu s uvedením údajů nezbytných pro řešení reklamace a popisu způsobu, jak byl klient dotčen na svých právech
c) Přílohy obsahující dokumentaci k reklamaci (kopie smluv, zjištění potřeb zájemce o pojištění, atd.)

2.PŘIJETÍ A VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Reklamace po doručení na adresu sídla společnosti je předána Odpovědnému pracovníkovi (Compliance Officer), který zajistí zaevidování a řešení reklamace uvnitř Společnosti

Reklamace jsou vyřizovány v pořadí dle jejich přijetí Společností.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 pracovních dnů od přijetí reklamace Společností. V případě, že ze závažných důvodů nelze vyřídit reklamaci ve výše uvedené lhůtě, je klient o této skutečnosti písemně informován.

Společnost si vyhrazuje právo vyžádat od klienta doplnění reklamace tak, aby bylo umožněno její úspěšné vyřešení. V takovém případě je pozastavena lhůta k vyřízení reklamace do doby doručení doplňujících údajů klientem na centrálu Společnosti. Pokud však klient do 10ti pracovních dnů nedoruční na centrálu Společnosti doplňující údaje k reklamaci vyžádané Společností, reklamace se zamítá pro nekomplexnost.

3.INFORMOVÁNÍ KLIENTA O VÝSLEDKU ŘEŠENÍ REKLAMACE

Klient je ve výše uvedené lhůtě 30 pracovních dnů od přijetí reklamace informován o výsledku řešení reklamace, a to písemně, formou doporučeného dopisu na adresu uvedenou v jím zaslané reklamaci. Rozhodující je datum razítka podací pošty.

V případě, že dopis bude zaslán na klientem uvedenou adresu a klient tento doporučený dopis s výsledkem řešení stížnosti reklamace nepřevezme, považuje se za doručení v den, kdy je doručen zpět na centrálu Společnosti.

Pokud je reklamace podána prostřednictvím smluvního partnera (tj. partnera, jehož produkty Společnost nabízí), Společnost informuje o výsledku řešení reklamace pouze tohoto partnera, prostřednictvím kterého byla reklamace podána).

4.PODÁNÍ ODVOLÁNÍ

Pokud klient není spokojen s výsledkem řešení reklamace, může podat odvolání proti výsledku řešení reklamace, a to do 10ti pracovních dnů od doručení rozhodnutí Odpovědného pracovníka na adresu klienta. V tomto případě začíná běžet nová 30ti denní lhůta pro vyřízení odvolání.

Odvoláním se zabývá Etická komise Společnosti. Na základě doručení Etické komise vydá obchodní ředitel Společnosti, jako zástupce vedení Společnosti, rozhodnutí o výsledném řešení reklamace, o kterém je klient vyrozuměn doporučeným dopisem, a to do 30ti pracovních dnů od přijetí odvolání na řešení reklamace Společnosti. Rozhodujícím je datum razítka podací pošty.

5.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Průběh řešení reklamace uvnitř firmy je stanovena vnitřním pokynem Společnosti určeným pouze pro vnitřní potřebu Společnosti.

Reklamační řád je uveřejněn na internetových stránkách www.royalty.cz a je k dispozici v každém klientském centru či kanceláři Společnosti.

Pokud Společnost stížnost klienta vztahující se ke smlouvám životního pojištění (pojištění pro případ smrtí nebo dožití) neuzná za oprávněnou, je klient oprávněn podat návrh na zahájení řízení před Finančním arbitrem ČR (viz. www.finarbitr.cz)

Pokud Společnost neuzná za oprávněnou stížnost klienta vztahující se ke smlouvám neživotního pojištění je klient oprávněn podat stížnost u České obchodní inspekce, a to i v případě, kdy klient nepodal stížnost dle tohoto vnitřního předpisu (viz. www.coi.cz )

Pokud je klient nespokojen s nastavením  a parametry zprostředkovaných pojistných smluv, je rovněž oprávněn podat stížnost u České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1. (viz. www.cnb.cz)

Jestliže není klient spokojen s konečným vyřízením reklamace nebo stížnosti, má právo obrátit se na soud, či jiné orgány veřejné správy.


Reklamaci není možné řešit pokud:
a) Případ popsaný v reklamaci se netýká chování  Společnosti, jí nabízených produktů ani jejich zástupců
b) Ve věci rozhodl soud či jiný orgán veřejné moci nebo řízení ve věci samé bylo před takovým orgánem zahájeno


Tento reklamační řád je platný od  1.9.2018